Jakie są reguły wypłaty wynagrodzenia?
wtorek , 25 czerwiec 2024
Główna » Informacje » Jakie są reguły wypłaty wynagrodzenia?

Jakie są reguły wypłaty wynagrodzenia?

Pracodawca zatrudniając pracownika na umowie o pracę musi stosować się do przepisów prawa pracy. Jedną z reguł obowiązujących bezwzględnie w Kodeksie Pracy jest reguła odpłatności pracy pracownika. Pracownik za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy powinien otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę, nie niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie, od 1 stycznia 2014 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wyniesie 1680 zł brutto. Tyle minimalnie powinien otrzymywać za wykonywanie swoich obowiązków zawodowych pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia ponadto uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji pracowniczych podwładnego. Ilość i jakość świadczonej pracy również powinny mieć niebagatelny wpływ na ostateczną wysokość wynagrodzenia.

Kodeks Pracy określa ponadto, w jakim trybie i w jakim terminie musi odbywać się płatność wynagrodzenia pracowniczego. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy. Musi zostać ono wypłacone w ściśle określonym miejscu i czasie, przynajmniej raz w miesiącu. Pracownik nie ma możliwości przeniesienia prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę na inną osobę lub zrzeczenia się pensji. Wynagrodzenie zasadniczo powinno być wypłacane do rąk własnych pracownika. W praktyce, najczęściej pensja przelewana jest na konto bankowe pracownika, choć aby było to dokonywane zgodnie z prawem, pracodawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę pracownika.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego może być określana według stawki miesięcznej, godzinowej, akordowej lub prowizyjnej. Często spotykanym modelem wynagradzania pracowników jest ustalenie podstawy płacy miesięcznej oraz prowizji od wyników.

Warto jeszcze powiedzieć, że w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 20-stu pracowników, warunki wynagradzania powinny zostać ujęte w regulaminie wynagradzania, skonstruowanym w porozumieniu pomiędzy pracodawcą, a jego pracownikami.

Pracodawca może pomniejszyć wynagrodzenie pracownika, nawet bez jego zgody, dokonując potrącenia z pensji. Takich potrąceń dokonuje się na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych. Wolna od potrąceń jest wyłącznie kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Leave a Reply