Szkolenia BHP dla pracowników
wtorek , 21 marzec 2023
Główna » Informacje » Szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia BHP dla pracowników

Każdy nowy pracownik musi odbyć Szkolenie BHP, także praktykant czy stażysta. W przeciwnym razie nie ma prawa wykonywać swoich obowiązków.

Szkolenie BHP wstępne ma na celu zaznajomić pracownika z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Są wśród nich zarówno przepisy wynikające z Kodeksu pracy, jak i wewnętrznego regulaminu zakładu. Kursant dowie się więc, jak poruszać się na terenie przedsiębiorstwa, jakie zagrożenia dla zdrowia na nim występują oraz jakie są procedury postępowania w razie pożaru. Program ramowy wstępnego szkolenia BHP nazywanego też instruktażem ogólnym obejmuje również zagadnienia związane z porządkiem i czystością na stanowisku pracy. Podczas pierwszego szkolenia BHP w nowej firmie nie może oczywiście zabraknąć tematyki dotyczącej udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku. To wiedza, dzięki której możemy uratować komuś zdrowie lub nawet życie.

Każdy pracownik, który podejmuje obowiązki na stanowisku robotniczym lub takim, gdzie występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia jest zobowiązany dodatkowo do odbycia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie na stanowisku robotniczym wygląda następująco: instruktor przeprowadza wstępną rozmowę z pracownikiem, demonstruje i objaśnia mu proces pracy czy działanie konkretnego urządzenia. Po tym następuje próbne wykonanie określonych zadań przez pracownika, podczas którego instruktor ma obowiązek korygować wszystkie błędy. Instruktaż stanowiskowy kończy samodzielna praca pracownika, która zostaje oceniona przez instruktora. Czas trwania instruktażu uzależniony jest od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń, które występują na danym stanowisku.

Szkolenie BHP tego typu dotyczy też osób, które zmieniają stanowisko pracy lub ich firma zakupiła nowe maszyny, dokonała zmian w procesie technologicznym czy wprowadziła substancje szkodliwe dla zdrowia. Jeśli pracownikowi przydzielono kilka stanowisk musi przejść szkolenie na każdym z nich.

Oprócz szkoleń wstępnych, każdy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać regularnie szkolenia okresowe. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat BHP oraz zaznajomienie się z potencjalnymi zmianami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszą odbyć je nie rzadziej niż raz na 3 lata, a jeżeli wykonują swoje obowiązki w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, okres ten wynosi 1 rok. Wiele ofert szkoleń okresowych BHP dotyczących pracowników na stanowiskach robotniczych można znaleźć na tej stronie: http://www.szkolenia24h.pl/oferty/kat_bhp/. Natomiast pracownicy administracyjno-biurowi, pracodawcy, kierownicy, brygadziści, pracownicy inżynieryjno-techniczni czy pracownicy służby BHP muszą zaliczyć szkolenie okresowe raz na 5 lat.

Pracownik, który odbył szkolenie okresowe w okresie 6 lub 12 miesięcy i jego zakres tematyczny odpowiada programowi szkolenia na nowym stanowisku jest zwolniony z tego obowiązku. Ten sam przywilej przysługuje osobie, która posiada zaświadczenie, że odbyła szkolenie okresowe u innego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy szkolenie BHP wstępne oraz okresowe powinno odbywać się w godzinach pracy, w przeciwnym wypadku jest ono traktowane jako godziny nadliczbowe.

Artykuł został przygotowany przez internetowy katalog kursów i szkoleń z całej Polski www.szkolenia24h.pl.