Źródła finansowania a strategia przedsiębiorstwa - ABC Praca
niedziela , 21 kwiecień 2024
Główna » Własna firma » Źródła finansowania a strategia przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a strategia przedsiębiorstwa

Realizacja celów strategicznych danego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania środków finansowych. Wielkość, forma i przeznaczenie tych środków zależna jest od fazy rozwoju przedsiębiorstwa i realizowanej strategii. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każde przedsiębiorstwo dokonuje możliwości wykorzystania źródeł wewnętrznych, czyli samofinansowania.

Inne opcje będą tu miały podmioty realizujące strategie ekspansji, a inne podmioty przechodzące restrukturyzację o charakterze naprawczym.

Przykładowo firmy przechodzące restrukturyzację naprawczą będą musiały w większym stopniu koncentrować się na wyróżnionych dalej wewnętrznych źródłach finansowania, gdyż mają ograniczony dostęp do takich źródeł finansowania jak kredyt bankowy, leasing czy nowa emisja akcji/udziałów z przeznaczeniem dla zewnętrznych inwestorów. Funkcjonowanie takiego podmiotu gospodarczego wiąże się bowiem z podwyższonym ryzykiem.
Inna sytuacja jest wtedy, kiedy dane przedsiębiorstwo będzie realizować strategię ekspansji; np. poprzez przejęcia nowych podmiotów gospodarczych.

Podejmując zatem decyzje o doborze źródeł finansowania i kształtowaniu struktury kapitału, zarząd przedsiębiorstwa musi brać pod uwagę szereg czynników tj.: dostępność kapitału i jego koszt, kwestie podatkowe, wspomniane ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa i efektywność zainwestowanego kapitału.

Poszukiwanie najtańszych i najbardziej efektywnych źródeł finansowania to obszar najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie.

Dobór źródeł finansowania musi uwzględniać specyfikę poszczególnych transakcji.

Generalnie, dostępne źródła finansowania działalności podmiotów gospodarczych możemy podzielić według różnych kryteriów. J.Ickiewicz wyróżnia trzy grupy: finansowanie własne, finansowanie przez uwalnianie kapitału rzeczowego przedsiębiorstwa oraz finansowanie obce. Przyjmując jako kryterium cel finansowania przedsiębiorstwa, możemy wyróżnić finansowanie związane z utworzeniem przedsiębiorstwa, przekształceniem jego formy prawnej, podwyższeniem kapitału lub likwidacją. Możemy też wyróżnić, zależnie od formy wnoszonego kapitału finansowanie ze środków pieniężnych i rzeczowych. Zależnie od skali ingerencji w zarządzanie operacyjne podmiotem i skalę sprawowanej kontroli właścicielskiej, możemy wyróżnić finansowanie aktywne i pasywne. Zależnie od okresu, możemy wyróżnić finansowanie krótkoterminowe i długoterminowe.

Zależnie od ograniczeń prawnych, źródła finansowania można podzielić na związane z ograniczeniami i źródła wolne od ograniczeń (np. limity koncentracji kredytowej, przepisy o cienkiej kapitalizacji, wymogi ustawy o obligacjach i kodeksu spółek handlowych odnośnie trybu formalnego pozyskiwania źródeł finansowania).

Źródła finansowania możemy też podzielić na bilansowe i pozabilansowe.

Zależnie od konieczności ustanawiania prawnych zabezpieczeń, możemy wyróżnić źródła związane z ustanawianiem zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu i źródła wolne od takiego obowiązku.

Możliwość skorzystania z różnych źródeł finansowania jest zależna od fazy rozwoju danego podmiotu gospodarczego. Jest to związane z dostępnością różnych źródeł finansowania. Rozwój danej firmy zwiększa tutaj możliwości wyboru w tym zakresie.

Najczęściej w praktyce stosowane są kombinacje różnych źródeł finansowania

Wybór pomiędzy różnymi źródłami kapitału to także kwestia wyboru odpowiedniej instytucji do współpracy, która powinna charakteryzować się rzetelnością, nieuciążliwością procedur i profesjonalizmem.

Eurofinance Training Sp. z o.o.

 

Artykuł został opracowany na podstawie materiałów Top Management Transmission http://www.T-M-T.pl/

Leave a Reply